Rýchly prístup:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúci a kupujúci

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke www.byvickie.sk (ďalej len „webová stránka“) medzi našou spoločnosťou Elprovod, s.r.o. so sídlom Považanova 1856/2 Bratislava-Dúbravka 841 02, IČO: 474 697 49 ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

1.2 Súhlas s obchodnými podmienkami

Označením súhlasu a odoslaním objednávky na webovej stránke potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi. Pred odoslaním objednávky sa uistite, že ste týmto obchodným podmienkam porozumeli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Naša ponuka, kúpna cena

Zoznam nami ponúkaných výrobkov, vrátane popisu ich hlavných vlastností, je uvedený na webovej stránke. Tento zoznam môžeme kedykoľvek dopĺňať a aktualizovať. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť z našej ponuky aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Pri každom výrobku je uvedená jeho kúpna cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ciel a poplatkov, s výnimkou nákladov na platbu a dodanie. Kúpna cena výrobku je platná počas celej doby, po ktorú je uvedená na webovej stránke. Zmena kúpnej ceny, ku ktorej došlo na webovej stránke až po odoslaní objednávky, nemá vplyv na už uzatvorené kúpne zmluvy ani na odoslané objednávky, aj keď neboli ešte prijaté z našej strany.

2.2 Predmet kúpnej zmluvy

Kúpnou zmluvou (ďalej len „zmluva“) sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám konečnú cenu uvedenú v objednávke. Konečná cena uvedená v objednávke zahŕňa kúpnu cenu za tovar, ako aj náklady za dodanie tovaru, prípadne náklady za platbu alebo iné súvisiace náklady. Výška týchto nákladov Vám bude vždy oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením konečnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

2.3 Objednávka

Objednávku môžete zadať prostredníctvom webovej stránky. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané v objednávkovom formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru, počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné). Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny

(v závislosti na zvolenom spôsobe platby a dopravy). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. Na uvedený email dostanete informácie o vašej objednávke a taktiež s Vami budeme komunikovať cez túto adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť zmeniť zadané údaje. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné.

V prípade zmeny údajov (najmä e-mailovej a dodacej adresy) nás prosím bezodkladne informujte e-mailom.

2.4 Uzavretie zmluvy

Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webovej stránky. Zmluva je uzavretá v okamihu, kedy Vám je doručené prijatie objednávky (akceptácia) z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke.

2.5 Zrušenie odoslanej objednávky

Objednávku, ktorú sme zatiaľ neprijali (t.j. nebolo Vám doručené prijatie objednávky z našej strany), môžete zrušiť  e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné.

2.6 Spotrebiteľská zmluva

V prípade, že ste spotrebiteľom (t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), zmluva sa považuje za spotrebiteľskú zmluvu a vy máte osobitné práva spotrebiteľa, najmä právo odstúpiť od zmluvy, právo na záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov a pod. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Spôsoby platby

Spôsoby platby kúpnej ceny za tovar sú uvedené na webovej stránke. Konkrétny spôsob platby si môžete zvoliť v objednávke. Kúpnu cenu môžete uhradiť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

• v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku,

Upozorňujeme, že niektoré spôsoby platby (napr. dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovej stránke. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2 Splatnosť kúpnej ceny

V prípade platby v hotovosti (dobierka) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru, najneskôr do troch (3) dní od prijatia objednávky. Platba platobnou resp. kreditnou kartou sa vykonáva priamo v procese objednávky. Platba za tovar je možná iba v eurách.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Spôsoby dodania tovaru

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovej stránke. Konkrétny spôsob dodania tovaru si môžete zvoliť v objednávke. Ponúkame najmä nasledujúce spôsoby dodania:
Ponúkame dodanie tovaru cez Sloveskú poštu. Môžete si vybrať, či chcete balík poslať obyčajne alebo prvou triedou. Zrýchlené dodanie je spoplatnené podľa cenníku Slovenskej pošty. Cenník Slovenskej pošty nájdete tu: http://cennik.posta.sk/ - prosím berte ohľad, že balíky sa zasielajú so službou dobierka na účet. Zasielame i do zahraničia.

4.2 Náklady na dodanie tovaru

Náklady na dodanie tovaru závisia od množstva tovaru a zvolenom spôsobe dodania. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú vždy uvedené na webovej stránke pri vytvorení objednávky. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dodania zahŕňa.

4.3 Doba dodania tovaru

Doba dodania tovaru vždy závisí od zvoleného spôsobu platby a dopravy. Dodanie tovaru vykonávame v najkratšom možnom čase, spravidla do 7 až 14  pracovných dní od prijatia objednávky. Upozorňujeme Vás, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Ak sa s Vami nedohodneme inak, sme Vám povinní dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak nesplníme náš záväzok dodať tovar v tejto lehote a nedodáme Vám ho ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú nám poskytnete, máte právo od zmluvy odstúpiť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je možné riešiť aj priamo s dopravcom. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4 Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru skontrolujte, či je obal tovaru neporušený. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného podobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

4.5 Opakované doručenie, neprevzatie tovaru

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené aj s takýmto opakovaným doručovaním. V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

4.6 Nedodanie tovaru

Ak objednaný tovar nemôžeme dodať, budeme Vás o tom informovať a bez zbytočného odkladu Vám vrátime cenu zaplatenú za nedodaný tovar, ak sa nedohodneme na náhradnom plnení. 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená, t.j. za vrátený tovar Vám vrátime naspäť kúpnu cenu. Upozorňujeme, že nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (okrem iného):

• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.2 Postup pri odstúpení od zmluvy

Od zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať e-mailom na adresu vickievideo@gmail.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy nám bolo odoslané najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

5.3 Vrátenie tovaru

Tovar nám zašlite najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu adresu: byVickie, Považanova 2, 841 02 Bratislava

Tovar nezasielajte na dobierku; tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať. Náklady spojené s vrátením tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy. 

Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nosený (s výnimkou vyskúšania) ani znečistený. Tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu, pretože za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedáte. Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, nosený alebo znečistený, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t.j. vrátená čiastka bude znížená o výšku škody. 

K vrátenému tovaru priložte: 
• oznámenie o odstúpení od zmluvy, ak ste ho nezaslali vopred,
• kópiu dokladu o zakúpení tovaru, ktorý ste obdržali v emaily (dodací list, faktúra) – nie je podmienkou kladného vybavenia Vášho odstúpenia od zmluvy.

5.4 Vrátenie kúpnej ceny

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť na našu adresu (podľa toho, čo nastane skôr). Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6. REKLAMÁCIE

Postup pri uplatnení reklamácie upravuje náš Reklamačný poriadok. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

Ako môžem uplatniť právo na vrátenie tovaru?

Pokiaľ nie ste spokojní s doručeným produktom a chyba nastala na našej strane – napríklad sme vám poslali poškodený produkt, nesprávnu potlač, inú veľkosť alebo farbu produktu a podobne, prosíme bezodkladne nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na byvickie@gmail.com. Budeme Vás obratom informovať o potrebnom postupe pri uplatnení reklamácie.

Čo mám robiť v prípade, že mi produkt veľkostne nesadol?

Ak vám vami navrhnutý a nami potlačený produkt nesedí veľkostne, v prvom rade nám dajte o tejto skutočnosti vedieť na e-maile byvickie@gmail.com. Obratom vás budeme informovať, ako ďalej postupovať. Vo väčšine prípadov si vypýtame od zákazníka vrátenie tovaru naspäť. Následne, keď k nám tovar príde, vyrobíme a pošleme správnu veľkosť.

Môžem tovar vrátiť aj keď všetko je v poriadku, len už o tovar nemám záujem?

Ak vám prišiel vami navrhnutý produkt a je všetko v poriadku, ale vy už nemáte o produkt/produkty záujem, bohužiaľ, tento produkt nám nemôžete vrátiť. Keďže naše ceny sú veľmi priateľské k zákazníkovi, už nemáme priestor na takýto typ vrátenia tovaru. Prosíme vás, aj v tomto prípade nás však neváhajte kontaktovať  na e-maily byvickie@gmail.com, určite sa pokúsime spolu nájsť ústretové riešenie.

Ako mám všeobecne postupovať pri vrátení tovaru?

Pri akejkoľvek reklamácii nás bezodkladne kontaktujte.Keď sa s vami dohodneme, že tovar potrebujete vrátiť, postupujte nasledovne: zabaľte tovar tak, aby pri jeho preprave nedošlo k poškodeniu, do balíka priložte vaše meno a číslo objednávky, balík zaneste na poštu. Balík musí byť poslaný doporučene na adresu byVickie, Považanova 2, 841 02 Bratislava. Potvrdenku z pošty, prosíme odfoťte alebo oskenujte z oboch strán a pošlite nám ju e-mailom na byvickie@gmail.com spolu aj s číslom objednávky. Keď nám príde tovar a skontrolujeme, že všetko sedí, veľmi radi vám buď vrátime financie, alebo produkt vymeníme. Záleží na akom riešení reklamácie sa dohodneme.

Ako mám postupovať ak sme sa dohodli na vrátení financií?

Pri akejkoľvek reklamácii nás bezodkladne kontaktujte. Keď sa dohodneme, že vám vrátime financie, požiadame vás o číslo vašej objednávky a IBAN a SWIFT kód, na ktorý vám peniaze pošleme späť. Keď tieto údaje od vás dostaneme, financie vám vrátime čo najskôr, najneskôr však do 14. pracovných dní.

Ako mám postupovať, ak sme sa dohodli na výmene produktu?

Pri akejkoľvek reklamácii nás bezodkladne kontaktujte. Keď sa dohodneme, že vám vymeníme produkt, budeme od vás potrebovať číslo danej objednávky a presné informácie, či chcete vymeniť za inú veľkosť alebo za iný tovar. Následne vám pošleme objednávku ešte raz. Produkty by vám mali byť doručené do 5. pracovných dní.

Dôležitá informácia: Nikdy nám neposielajte produkty, bez toho, aby ste nás pred tým kontaktovali a informovali o vašej nespokojnosti či požiadavke. Môže sa stať, že vrátené produkty neodstaneme, nebudeme vedieť k akej objednávke patria a podobne. V takom prípade vám nebudeme môcť vrátiť financie, či vymeniť za iné produkty. Vďaka tomu sa môže stať, že vy aj my budeme nespokojní. Naším hlavným cieľom je predsa vaša spokojnosť. Ďakujeme

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Sťažnosti a riešenie sporov, orgán dohľadu

S prípadnými sťažnosťami sa môžete na nás prostredníctvom e-mailu: Kontakty (preklik). V prípade, že ste spotrebiteľom, máte právo riešiť svoj spor s nami aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr sa nachádza platforma online riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi z krajín Európskej únie – platforma ODR (ODR = Online Dispute Resolution), prostredníctvom ktorej môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame. Kontrolu dodržovania právnych predpisov, vrátane predpisov na ochranu spotrebiteľa, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/).

7.2 Cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (internet, prípadne telefón, atď.). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami, a to podľa cenníka Vášho poskytovateľa služieb.

7.3 Kontaktné údaje

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Kontakty (preklik). Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

7.4 Zmena obchodných podmienok

Znenie týchto obchodných podmienok môžeme kedykoľvek meniť a/alebo dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, ktoré boli účinné v čase odoslania Vašej objednávky.

7.5 Právo duševného vlastníctva 

Názov aj logo na stránke www.byvickie.sk a všetky logá týkajúce sa Služieb sú buď ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti. Nesmú byť kopírované, napodobňované ani užívanie bez predchádzajúceho súhlasu autora.

7.6 Platnosť a účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňa 19.08.2016.